Starter Kit

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*

(နေရာပေါ်တွင်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်ပါသည်)

60GB / 30 days


Free Wifi Router90 ရက် အတွက် 75,000 ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

Promo: 40 GB Extra Data Add On


ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*

(နေရာပေါ်တွင်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်ပါသည်)

100GB / 30 days


Free Wifi Router90 ရက် အတွက် 95,000 ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

Promo: 50 GB Extra Data Add On


ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*

(နေရာပေါ်တွင်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်ပါသည်)

150GB / 30 days


Free Wifi Router90 ရက် အတွက် 115,000 ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

Promo: 75 GB Extra Data Add On


ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*

(နေရာပေါ်တွင်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်ပါသည်)

200GB / 30 days


Free Wifi Router90 ရက် အတွက် 130,000 ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

Promo: 100 GB Extra Data Add On


ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

Unlimited Speed

300GB / 30 days


Free Wifi Router60 ရက် အတွက် 100,000 ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)


ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

Unlimited Speed

600GB / 30 days


Free Wifi Router60 ရက် အတွက် 180,000 ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)


ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်
ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တွင် SIM Activation Tax ၂၀,၀၀၀ ကျပ်ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Renewal Plan

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*

(နေရာပေါ်တွင်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်ပါသည်)

150GB / 30 days


90 ရက် အတွက် 90,000 ကျပ်


(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

Promo: 75 GB Extra Data Add On


သက်တမ်းတိုးမည်

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*

(နေရာပေါ်တွင်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်ပါသည်)

100GB / 30 days


90 ရက် အတွက် 70,000 ကျပ်


(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

Promo: 50 GB Extra Data Add On


သက်တမ်းတိုးမည်

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*

(နေရာပေါ်တွင်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်ပါသည်)

150GB / 30 days


30 ရက် အတွက် 33,000 ကျပ်


(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

Promo: 75 GB Extra Data Add On


သက်တမ်းတိုးမည်

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*

(နေရာပေါ်တွင်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်ပါသည်)

100GB / 30 days


30 ရက် အတွက် 25,000 ကျပ်


(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

Promo: 50 GB Extra Data Add On


သက်တမ်းတိုးမည်

Unlimited Speed

300GB / 30 days


30 ရက် အတွက် 50,000 ကျပ်


(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)


သက်တမ်းတိုးမည်

Unlimited Speed

300GB / 30 days


90 ရက် အတွက် 120,000 ကျပ်


(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)


သက်တမ်းတိုးမည်

Unlimited Speed

600GB / 30 days


30 ရက် အတွက် 90,000 ကျပ်


(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)


သက်တမ်းတိုးမည်

Unlimited Speed

600GB / 30 days


90 ရက် အတွက် 216,000 ကျပ်


(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)


သက်တမ်းတိုးမည်

ထပ်တိုးဒေတာအစီအစဉ်

12GB

6,500 ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*
၀ယ်မည်

30GB

10,000 ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*
၀ယ်မည်

60GB

19,000 ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၁၀ မီဂါဘစ်*
၀ယ်မည်

120GB

25,000 ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

မြန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်မရှိ
၀ယ်မည်

မြန်နှုန်းမြင့် ထပ်တိုးဒေတာအစီအစဉ်

10GB

3,000 ကျပ်

(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)

မြန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်မရှိ
၀ယ်မည်

အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခွန် ၁၅%ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ATOM's Home Plan

Power15

Up to 15Mbps

Subscription Fees
(Inclusive of tax)

Installation Charges

Mobile Bundle

30 Days

28,000

Free

Up to 3 mobile numbers

Free 1GB
100 Minutes (On-net)
*Unlimited SMS (On-net)

90 Days

81,000

180 Days

156,000


Power25

Up to 25Mbps

Subscription Fees
(Inclusive of tax)

Installation Charges

Mobile Bundle

30 Days

32,000

Free

Up to 3 mobile numbers

Free 1GB
100 Minutes (On-net)
*Unlimited SMS (On-net)

90 Days

93,000

180 Days

180,000


Power40

Up to 40Mbps

Subscription Fees
(Inclusive of tax)

Installation Charges

Mobile Bundle

30 Days

45,000

Free

Up to 5 mobile numbers

Free 2GB
100 Minutes (On-net)
*Unlimited SMS (On-net)

90 Days

129,000

180 Days

240,000


ATOM's Business Plan

Power75

Up to 75Mbps

Subscription Fees
(Inclusive of tax)

Installation Charges

Mobile Bundle

30 Days

79,000

Free

Up to 5 mobile numbers

Free 3GB
100 Minutes (On-net)
*Unlimited SMS (On-net)

90 Days

207,000

180 Days

354,000


Power100

Up to 100Mbps

Subscription Fees
(Inclusive of tax)

Installation Charges

Mobile Bundle

30 Days

99,000

Free

Up to 5 mobile numbers

Free 3GB
100 Minutes (On-net)
*Unlimited SMS (On-net)

90 Days

267,000

180 Days

474,000


ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

*3000 On-net SMS Fair Usage Policy Applied for SMS benefit Usage beyond daily Fair Usage Policy will charge with standard rate.

အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခွန် ၁၅%ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Starter

Power Flexi Net

75 GB
30 ရက် အတွက် 30,000 ကျပ်

(Inclusive of Tax)


ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

Renewal Plan

Power Flexi Net

60 GB30 ရက် အတွက် 15,000 ကျပ်


(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)


သက်တမ်းတိုးမည်

Power Flexi Net

33 GB30 ရက် အတွက် 10,000 ကျပ်


(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)


သက်တမ်းတိုးမည်

Power Flexi Net

13 GB15 ရက် အတွက် 5,000 ကျပ်


(ကုန်သွယ်ခွန် ၁၅% ပါဝင်ပြီး)


သက်တမ်းတိုးမည်

အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခွန် ၁၅%ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။